חיפוש

הסבר על הטפסים שיש להגיש לביטוח לאומי

מאמרים נוספים
יצירת קשר

לא יודעים אילו הטפסים שיש להגיש לביטוח לאומי? במאמר הזה עשינו לכם סדר.

טופס 250 ב"ל – בקשה למתן טיפול רפואי לנפגע עבודה

נועד לאפשר מתן טיפול רפואי ראשוני למבוטח ע"י קופות החולים.

עובד שנפגע בתאונת עבודה, יודיע על כך מיד למעסיק וימציא לו טופס ב.ל 250, אותו ימלא המעסיק ויחזירו לעובד.

העובד ייגש לרופא המשפחה אצלו הוא מטופל ויציג לו את הטופס ב.ל 250 בצירוף מסמכים רפואיים הרלוונטיים לתאונה ובתמורה יוציא לו הרופא תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה, בה יפורטו הפגימות של העובד בעקבות התאונה וכמות ימי המחלה שניתנו לו.

את הטופס יגיש המבוטח לביטוח לאומי על מנת שהמוסד יכיר בתאונה כתאונת עבודה.

הטפסים שיש להגיש לביטוח לאומי – ב.ל 211 – תביעה לתשלום דמי פגיעה והודעה על פגיעה בעבודה

טופס תביעה לדמי פגיעה.

עובד שנפגע בתאונת עבודה ואיבד את כושרו לעבוד, יגיש תביעה לדמי פגיעה.

אל טופס ב.ל 211 יצרף העובד תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה ואת כל המסמכים הרפואיים הרלוונטיים לתאונה, לרבות אישורי המחלה שניתנו לו.

דמי פגיעה יינתנו לכל היותר עבור 91 ימי אי כושר.

בל 200 – תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה ולתשלום גמלת נכות מעבודה

טופס לקביעת דרגת נכות בעקבות תאונת עבודה.

נפגע עבודה שבתום תקופת אי הכושר, נותר עם נכות בעקבות התאונה, יגיש את הטופס, בצירוף המסמכים המעידים על קיומה של הנכות.

הנפגע יוזמן לוועדה שבה תיקבע דרגת נכותו ובהתאם לכך יוחלט האם זכאי למענק או לקצבה חודשית.

הוועדה יכולה לקבוע נכות זמנית או יציבה, בהתאם לשיקוליה.

את התביעה לנכות מעבודה יש להגיש לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר התאונה. הגשת התביעה לאחר תקופה זו תיחשב לשיהוי מצד המבוטח ותפגע בסיכויי התביעה.

מומלץ להגיע לוועדה רפואית לקביעת נכות עם עורך דין תאונות עבודה שיש לו ניסיון בתחום.

ב.ל 279 – תביעה להכרה כנכה נזקק

נפגע עבודה שנקבעה לו נכות זמנית נמוכה מ-100% ואין לו הכנסה נוספת מעבודה, יכול להגיש בקשה להכרה כנכה נזקק ואם תאושר הבקשה יכול לקבל דרגת נכות זמנית בשיעור 100%.

הכרה כנכה נזקק תביא להגדלת הנכות לתקופה של עד 4 חודשים, בסיומה יש להגיש בקשה חדשה, ול- 12 חודשים לכל היותר.

בבקשה תדון ועדת רשות ללא נוכחותו של המבוטח.

אם נדחתה התביעה לנכה נזקק, יוכל המבוטח לערער על ההחלטה בכתב ובמידת הצורך אף להופיע בפני הוועדה.

ב.ל 210 – תביעה לצרוף דרגות נכות מעבודה עקב נכות כתוצאה מפגיעה בעבודה

מבוטח שנקבעו לו מס' נכויות עקב פגיעות שונות בעבודה ומשכך נפגעה יכולת השתכרותו במידה ניכרת, רשאי להגיש בקשה לצירוף נכויות ובכך להגדיל את שיעור דרגת הנכות שלו.

הזכאות לצירוף נכויות תלויה ב-3 תנאים מצטברים:

  1. קיימת ירידה של 50% לפחות בהכנסות המבוטח.
  2. הירידה בהכנסות היא כתוצאה מהנכויות של המבוטח.
  3. צירוף הנכויות יביא לזכאות לקצבה במקום מענק או לחילופין, אם המבוטח כבר זכאי לקצבה, צירוף הנכויות יביא לנכות משוקללת של 65% לפחות.

הטפסים שיש להגיש לביטוח לאומי – ב.ל 228 – תביעה לדיון מחדש לפי תקנה 36 (החמרה במצב)

מבוטח שחלה החמרה במצבו הרפואי לאחר שהוכר כנפגע עבודה, עקב הליקוי שהוכר או ליקוי חדש הנובע מהליקוי שהוכר, רשאי להגיש תביעה להחמרת מצב על מנת להגדיל את שיעור דרגת הנכות.

על מנת להיות זכאי לדיון מחדש עקב החמרת מצב, על המבוטח לעמוד ב-2 תנאים מצטברים:

  1. נקבעה למבוטח נכות זמנית או צמיתה.
  2. חלפו 6 חודשים מהמועד בו נקבעו הנכויות (במקרים מסוימים, יכול רופא המוסד להחליט על דיון לפני שחלפו 6 חודשים).

למבוטח 2 אפשרויות העומדות בפניו:

  • הגשה לביטוח לאומי, אישור על החמרה במצבו מרופא המוסמך לכך בקופת החולים – על מנת לקבל את האישור על ההחמרה מהרופא, על המבוטח לפנות למזכירות קופת החולים ולהציג את פרוטוקול הוועדה הרפואית האחרונה שבה מפורטות הנכויות שלו ומסמך מרופא שהעניין במומחיותו, ובו מצוין כי חלה החמרה במצבו הרפואי של המבוטח. המזכירות תעביר את המסמכים לרופא,  שיחליט האם חלה החמרה במצבו או שיבחר לזמן את המבוטח לבדיקה כדי לקבל החלטה.
  • אפשרות נוספת היא להגיש מסמכי סיכום אשפוז עקב ההחמרה בבית החולים (במידה שאושפז עקב ההחמרה). את סיכום האשפוז יש להגיש עד 90 יום ממועד סיום האשפוז.

את המסמכים יגיש המבוטח לביטוח לאומי עם טופס התביעה ולאחר מכן יוזמן לוועדה רפואית שתבדוק האם חלה החמרה במצבו.

ב.ל 270 – תביעה למתן שיקום מקצועי

נפגע עבודה יהיה זכאי לשיקום מקצועי באם נקבעה לו נכות בשיעור 10% ומעלה ובשל הפגיעה,  אינו יכול לחזור לעבודתו או לעבודה המתאימה להשכלתו והכשרתו ומשכך זקוק להכשרה מקצועית להתחלת דרכו החדשה בשוק העבודה.

עובד שיקום ייעץ למבוטח בבחירת הכשרה מתאימה וגם יעזור לו להשתלב במעגל העבודה לאחר ההכשרה.

מבוטח שלא מקבל קצבת נכות – יהיה זכאי לסך דמי שיקום שמקבל מי שדרגת נכותו היא 100%.

מבוטח שמקבל קצבה חלקית – דמי השיקום יהוו השלמה ל- 100%.

מבוטח שמקבל קצבת נכות מלאה לא יהיה זכאי לדמי שיקום.

המבוטח יגיש את טופס התביעה למחלקת השיקום שבביטוח לאומי.

ב.ל 271 – תביעה למענק במקום קצבה לנפגע בעבודה- היוון

במקרים מסוימים, לנפגע עבודה הזכאי לקצבה, יש אפשרות להמיר את הקצבה שמקבל במענק חד פעמי.

מבוטח שמקבל הכנסה חודשית נוספת או שזקוק למענק כדי להשיג מקור פרנסה, רשאי לבקש היוון חלקי או מלא של הקצבה שמקבל.

באפשרותו של המבוטח לקבל היוון של עד 25% מסכום הקצבה המשולמת לו עד שיהיה זכאי לקצבת אזרח ותיק או לקבל היוון חלקי או מלא של הקצבה המשולמת לו לתקופה של 5 שנים.

על המבוטח להציג לפקיד השיקום תוכנית שמפרטת את תוכניתו לשימוש במענק שיקבל.

את התוכנית יגיש ביחד עם טופס התביעה וועדת השיקום תחליט האם זכאי להיוון.

הטפסים שיש להגיש לביטוח לאומי – ב.ל 281 – תביעה למקדמת שיקום

מבוטח שנקבעו לו נכויות יוכל לקבל מקדמה על חשבון הקצבה במידה והוא זקוק למקדמה לביצוע תוכנית שיקום, או לשלם בעבור דיור או ניידות הנובעת מנכותו.

ב.ל 282 – תביעה לתשלום מענק מיוחד לנפגע עבודה

ב.ל 266 – תביעה לתשלום קצבה מיוחדת לנפגע בעבודה

מבוטח יהיה זכאי למענק מיוחד או לקצבה מיוחדת במקרים מסוימים, לכיסוי הוצאות ולסיוע בטיפול אישי. את התביעה למענק מיוחד או לקצבה מיוחדת יש להגיש ביחד עם תוכנית לשימוש בכספי המענק או הקצבה.

זכאותו של מבוטח לקבל מענק מיוחד או קצבה מיוחדת תלויה ב- 2 תנאים:

  • דרגת נכותו של המבוטח היא 65% – 74% לצמיתות, בעקבות פגיעה ברגליים ו/או דרגת נכותו היא 75% ומעלה לצמיתות ו/או נקבעה למבוטח נכות זמנית ורופא המוסד סבור שתהיה למבוטח נכות יציבה בשיעור 75% לפחות.
  • פקיד השיקום סבור שקיימים לך צרכים מיוחדים הנובעים מנכותך.

בקשה לבדיקה רפואית לקביעת מוגבלות בניידות (8220)

נפגע עבודה שבעקבות הנכות נשארה לו בעיה ברגליים וביכולת ההתניידות, רשאי להגיש תביעה לקביעת מוגבלות בניידות. את הבקשה לבדיקה יגיש ללשכת הבריאות המחוזית.

תביעה להטבות על פי הסכם הניידות (8200)

לאחר שוועדה הרפואית המחוזית או הוועדה לעררים של משרד הבריאות קבעה את אחוזי הליקוי, על המבוטח להגיש בקשה לביטוח לאומי לקבלת הטבות למוגבלים בניידות.

הטפסים שיש להגיש לביטוח לאומי – סיכום

ניתן להיווכח כי למבוטח שנפגע, קיימות אפשרויות רבות ומגוונות  בעניין זכויותיו. מומלץ להתייעץ עם עורך דין המצוי בתחום על מנת למצות ולקבל את מה שמגיע לכם.

הסבר על הטפסים שיש להגיש לביטוח לאומי
דילוג לתוכן