דיני עבודה

מאמרים נוספים
יצירת קשר

הסדרת יחסי העבודה בין עובדים למעסיקים, מטרתם העיקרית – הגנה על המעסיק / העובד וזכויותיהם. דיני העבודה כוללים מערכת זכויות וחובות, החלות על המעסיק ועל העובד ומוסדרת בחקיקה, הסכמים ובפסיקה.


עורך דין לדיני עבודה

דיני העבודה בישראל מכילים את כל הזכויות והחובות החלים על המעביד והעובד.

דיני העבודה מורכבים מחוקים, תקנות וצווים, לדוגמא:
חוק פיצויי פיטורים.
חוק עבודת נשים.
חוק שעות עבודה ומנוחה.
חוק הגנת השכר.
חוק שכר מינימום.
חוק חופשה שנתית.
חוק דמי מחלה.
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים.
צווי הרחבה כלליים.
הסכמים קיבוציים.
צו הרחבה ענפי.
כמו כן, קיימים בתחום דיני העבודה   חוקים אשר לא ניתן להתנות עליהם, כגון, הזכות לפיצויים, פנסיית חובה, ימי הבראה וכו'…

אנו עדים למקורות רבים של חוקים וצווים בתחום דיני העבודה. עקב מורכבותם מומלץ להסתייע בעו ד הבקיא בחומר המשפטי הרב המצוי בתחום זה.

לצערנו עובדים רבים עוברים תאונות עבודה מדי יום שמצריכות עורך דין תאונות עבודה. העובד שנפגע רשאי להגיש תביעה נגד הביטוח הלאומי, חברות הביטוח, המעסיק וכל אדם אחר שנשא באחריות, גרם לפגיעה או היה מעורב בתאונה. יש לציין כי גם תאונה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה עשויה להיחשב כתאונת עבודה, לרבות תאונה שהתרחשה בשל רשלנות או באשמת העובד. עובדים רבים שנפגעו בעבודתם לא מכירים בזכויות המגיעות להם, את הזכויות הללו יש להכיר ולנצל במקרה הצורך. כדי להכיר את הזכויות המגיעות להם, חשוב שנפגעים בתאונות עבודה יפנו אל עורך דין לתאונות עבודה. במאמר זה נסביר מהן הזכויות המגיעות לנפגעי תאונות עבודה, מהם אחוזי נכות ומדוע כל כך חשוב לקבל סיוע ממשרד עו"ד תאונות עבודה בהקדם.

עורך דין לתאונות תאונות עבודה – החוק לאכיפת דיני העבודה

החוק מסמיך מפקחים מטעם משרד התמ ת להטיל קנסות כספיים על מעבידים אשר מפירים את חוקי העבודה, העיצום הכספי יכול להגיע עד 35,000 ₪ ואף במקרים חמורים גם למעלה מכך.
להלן מספר דוגמאות להפרות בגינן יוטלו עיצומים:
אי ניהול פנקס חופשה, העסקת עובדת בהריון מהחודש החמישי בשעות נוספות, אי מתן חופשה שנתית, אי תגמול שעות נוספות, העבדה המנוחה שבועית, פיטורי אישה בהריון שלא כדין, אי תשלום זכויות מכוח צווי הרחבה (זכויות פנסיוניות וכו').

מטרות החוק באכיפה של דיני עבודה

חלק ממטרות החוק הינו הגנה על אוכלוסיות חלשות, המדובר בעיקר בעובדי קבלן. כאשר העסקתם נעשית באמצעות חברות קבלן וחברות כוח אדם.
החוק להגברת האכיפה קובע, כי בהתקיים תנאים מסוימים המעסיק – מזמין השירות – אחראי גם לתנאי העסקתם של עובדי קבלן העובדים בשירותו, במידה וזכויותיהם הופרו על ידי חברת כח האדם/ הניקיון, השמירה, או הסעדה באופן שהוא עצמו ייחשב כמי שהפר את תנאיהם, ויהא חשוף לעיצום כספי כאילו היה מעסיקם של עובדים אלו באופן ישיר.

אחריות פלילית באכיפה של דיני עבודה

לגבי אחריות פלילית של מזמין השירות מזמין השירות חשוף לקנס בגין חוזה שמתקיים בו תנאי – מהאמור לעיל. גם מנהלו הכללי של התאגיד חב באחריות אישית בנושא זה וגם הוא צפוי לקנס זהה.
בהקשר לדיני עבודה וזכויות פנסיוניות, כאשר מדובר בצו הרחבה פנסיה חובה, החל מסוף 2012 הפכו כמעט כל העובדים במדינה לכפופים לצו זה, עד היום היו קשיים באכיפת צו זה, מצב זה השתנה עם כניסת תוקפו של החוק להגברת אכיפה על דיני העבודה משמעות הדבר היא, כי כעת למשרד התמ ת, קיימת סמכות להטיל עיצומים כספיים על מעביד אשר מפר את החובה לקיים צו הרחבה העוסק בנושא פנסיוני.

דילוג לתוכן