חיפוש

דוגמאות לתאונות עבודה בהתאם לחוק הביטוח הלאומי

מאמרים נוספים
יצירת קשר

"תאונת עבודה" – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו (עובד שכיר), ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו. במאמר זה נרשום לכם את כל אותם דוגמאות לתאונות עבודה בהתאם לחוק.

דוגמאות לתאונות עבודה

 1. אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של המבוטח לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן אף אם אינו מעונו, מן העבודה למעונו או ממקום עבודה אחד למשנהו, ועקב נסיעתו או הליכתו זו;
 2. אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח, במקום העבודה או בסביבתו הקרובה ביותר, בעשותו להצלת גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש;
 3. אירעה תוך כדי עבודתו של המבוטח עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה בידי אדם אחר בכלי או בחפץ אחר, הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצרכי העבודה, או הנמצאים שם דרך קבע אף שלא לצרכי העבודה, והנפגע לא היה שותף לגרימת הפגיעה;
 4. אירעה למבוטח שהוא עובד, בהפסקה שנקבעה על דעת המעביד ושאינה עולה על שלוש שעות, במקום שבו המבוטח או העובדים במקום עבודתו סועדים, והתאונה אירעה בקשר לעבודה או עקב סיכוני המקום או תוך כדי סעדו באותו מקום ועקב כך או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור מהעבודה או בחזרה ממנו לעבודה ועקב נסיעתו או הליכתו זו;
 5. אירעה למבוטח שהוא עובד, במקום שבו משתלם שכרו, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות;
 6. אירעה למבוטח שהוא עובד, תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו כאמור, או תוך כדי נסיעתו או הליכתו לשם מילוי תפקידו כאמור או בחזרה ממנו ועקב נסיעתו או הליכתו זו, ובלבד שלא חלה בהן הפסקה או סטיה של ממש מהדרך המקובלת, ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך; לעניין זה דין חבר ועד מושב עובדים כדין חבר ועד עובדים;
 7. אירעה למבוטח שהוא עובד תוך כדי נסיעתו או הליכתו מהעבודה או ממעונו למקום הבחינה, אם נבחן בבחינות מקצוע, או לפי הפרק השלישי לחוק שירות התעסוקה, והוא בשעת הבחינה בלבד; או בחזרה למקום העבודה או למעונו ועקב נסיעתו או הליכתו זו.

איך פועלים לאחר תאונת עבודה (שכיר)

 1. ניגשים לטיפול רפואי ומקפידים לדווח שמדובר בתאונת עבודה על ידי עורך דין תאונות עבודה.
 2. מודיעים למעסיק.
 3. יש להגיש טופס בל 250 לביטוח לאומי ולהחתים את המעסיק.
 4. יש לפרט את נסיבות התאונה עד כמה שניתן.
 5. יש לבקש מהרופא תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה.
 6. יש לערוך רישום מפורט של תאונת העבודה, מהלכה ונסיבותיה כולל עדים במידה וקיימים.
 7. לאחר הכרת המוסד לביטוח לאומי באירוע כתאונת עבודה וקבלת ימי מחלה, יש להגיש תביעה לתשלום דמי פגיעה באמצעות טופס בל 211.

מה הם דמי פגיעה?

מדובר בתשלום שהמוסד לביטוח לאומי ישלם למי שנפגע בעבודה, כפיצוי על אובדן כושר.

תשלום דמי הפגיעה מותנה בחוסר יכולתו של הנפגע לעבוד ועל כן לא יהיה זכאי לדמי פגיעה מי שעבד בתקופת אי הכושר.

על מנת לקבל דמי פגיעה, על המבוטח להגיש לביטוח לאומי טופס בל 211 בצירוף תעודה רפואית ראשונה לנפגע בעבודה בה מצוין מס' ימי המחלה שקיבל והמסמכים הרפואיים הנוגעים לתאונה. אם מדובר בתאונת דרכים שהיא תאונת עבודה, יש להמציא גם אישור משטרה.

הביטוח הלאומי ישלם דמי פגיעה לכל היותר בעד 91 ימים כאשר גובה הפיצוי יחושב בהתאם לשכרו עובר לתאונה.

דוגמאות לתאונות עבודה בהתאם לחוק – מה היא ועדה לנכות מעבודה?

מי שנפגע בתאונת עבודה ולאחר 91 ימים נותרה לו נכות בעקבות התאונה, יהיה זכאי להגיש תביעה לנכות מעבודה, אשר תזכה אותו בקבלת מענק חד פעמי או קצבה חודשית, בהתאם לנכותו.

בשלב זה יגיש הנפגע טופס בל 200 ויצרף את המסמכים הרפואיים המעידים על קיומה של נכות.

הביטוח הלאומי יקבל את התביעה והמסמכים ויזמן את הנפגע לוועדה לקביעת דרגת נכות.

בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה, יוחלט האם זכאי הנפגע למענק חד פעמי או לקצבה חודשית.

נפגע שנקבעה לו נכות – זכאות לתשלום

נפגע עבודה שנקבעה לו נכות כתוצאה מהפגיעה עשוי להיות זכאי לתשלום קצבת נכות חודשית או מענק נכות:

 • מי שנקבעה לו דרגת נכות קבועה בין 9% – 19% זכאי למענק חד פעמי.
 • מי שנקבעה לו דרגת נכות קבועה בין 20% – 100% זכאי לקצבה חודשית.
 • מי שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בין 9% – 100% זכאי לקצבה חודשית בתקופת הנכות.

דיווח על תאונת העבודה למנהל הבטיחות

מי שעבר תאונת עבודה ואיבד את כושרו לעבוד מעל ל-3 ימים ו/או מי שנהרג כתוצאה מתאונת עבודה, על מעסיקו חלה החובה לדווח על כך מיד למפקח העבודה האזורי, שיעביר את הדיווח לטיפול מחוז מינהל הבטיחות, האמון על האזור בו נמצא מקום העבודה.

קיימת חשיבות גבוהה לדיווח זה אשר יכול להוות ראיה משפטית בהתדיינות המשפטית מול הגוף המפצה את הנפגע ו/או משפחתו.

דוגמאות לתאונות עבודה בהתאם לחוק
דילוג לתוכן