זכויות עובד שכיר שהינו בעל שליטה

מאמרים נוספים

יצירת קשר

זכויות עובד (בעל שליטה) בפירוק חברה

עסקינן בתובע אשר החזיק 25% ממניות חברה,  התובע לא היה דירקטור ו/או מנהל בחברה, התובע לטענתו שימש כעובד מן המניין בחברה ועל רקע זה קמה תביעתו לתשלום חוב שהחברה חבה לו.
יש לציין כי בעבר התביעה נדחתה מהנימוק שהוא בעל שליטה בחברת מעטים שפורקה לאחר כניסת סעיף 6ב' לחוק הביטוח הלאומי לתוקף.

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ ה-1995
מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים (תיקון מס' 61) תשס ג-2003
6ב. הוראות פרקים ז' וח' לא יחולו על בעל שליטה בחברת מעטים.

פרק ז': ביטוח אבטלה
פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

התובע טען כי אין להחיל עליו את התיקון לחוק מאחר ועם כניסת תיקון לחוק לתוקף לא היה בעל שליטה מאחר והחברה נמחקה עוד לפני כניסת התיקון לתוקף.
הביטוח הלאומי טען כי מועד מחיקת החברה אינו רלוונטי מכיוון שמועד זה לא נזכר בחוק כתנאי לזכאות. מכאן שמועד מחיקת החברה מהווה הסדר שלילי.

זכויות עובד בעל שליטה – ברק עובדיה נ' המוסד לביטוח לאומי ל (י-ם) 55945-09-11:
בטענותיו הרחיב המוסד על אודות תכלית הוספת סעיף 6ב לחוק, שהיא, כך לטענתו, יישום אחיד של מבחני הזכאות לגמלאות כמו גם הבהרת אי זכאותם של בעלי שליטה בחברת מעטים לגמלה ולדמי אבטלה, כיוון שפעילותם בחברה דומה לפעילות של עובד עצמאי שאינו זכאי לזכויות אלה. בהתאם יש לקבוע כי אף התובע, שהיה בעל שליטה בחברת מעטים, ולפיכך במעמד קרוב לעצמאי, אינו זכאי לגמלה וזאת מבלי להזדקק לבחינת טענותיו בדבר היותו עובד של החברה.

בית המשפט בבואו להכריע בסוגיה הנ ל קבע כי על פי התובע בשנת 1999 נמחקה החברה ומשכך אישיותה המשפטית פקעה. המשמעות הינה כי החברה אינה קיימת עוד ואינה כשירה לכל פעילות משפטית. לכן, התובע חדל להיות בעל שליטה בה.
לעומת זאת, בהליך קודם בבית המשפט טען התובע כי מדובר בחברה ובאישיות משפטית כשרה לעניין חובות אשר חבה כלפיו החברה.
מעיני בית המשפט לא נעלמה העובדה כי אם החברה אינה קיימת משנת 1999 כיצד יכול התובע להגיש נגדה תביעה בשנת 2001 וכיצד עשה זאת פיסית ?
נפסק כי טענות עובדתיות סותרות אינן אפשריות,  עניין זה מבוסס על דוקטרינת ההשתק השיפוטי.
סוף דבר התביעה נדחתה.

 

 

 

 

 

 

דיני עבודה

הסדרת יחסי העבודה בין עובדים למעסיקים, מטרתם העיקרית – הגנה על המעסיק / העובד וזכויותיהם. דיני העבודה כוללים מערכת זכויות וחובות, החלות על המעסיק ועל

קרא עוד »

עורך דין לדיני עבודה ברמת גן

  עולם דיני העבודה חולש על מגוון רחב מאוד של נושאים, לדוגמא: זכויות בעבודה. זכאות לתשלומים. הטבות. הסדרים פנסיוניים. סיום יחסי עבודה פיטורים/התפטרות. איך שלא

קרא עוד »

עורך דין לדיני עבודה במרכז

עורך דין לדיני עבודה מהמרכז

מה באמת חשוב לנו בבחירת עורך דין אשר ייצג אותנו בדיני עבודה ובכלל:

ייצוג מקצועי.
אוזן קשבת.
הבנת צרכי הלקוח.
עיסוק בתחום הרלוונטי.
ניסיון בתיקים דומים.
התמדה, נחישות.
היכרות עם פסיקת בתי המשפט בתחום.
ניסיון הופעה בבית המשפט ובבית הדין.
ניהול אישי של התיק ולא על יד עורך דין אחר או מתמחה.
נגישות המשרד לפגישות עדכון עם הלקוח

קרא עוד »

פיטורים בהריון

החוק אשר מפרט את זכויות האישה בהריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות הינו חוק עבודת נשים.
חוק עבודת נשים בא לבסס את השוויון בין המינים כאשר ביסודו קיימת התפיסה כי האישה היא המופקדת על הבית, גידול וטיפול בילדים. לכן, נדרשת מערכת חקיקתית אשר תדע להגן על האישה ולהעניק לה זכויות מיוחדות הקשורות בהריון ולידה.

קרא עוד »

שימוע לפני פיטורים

העבודה היא חלק חשוב ומרכזי מחיינו.  אנו מבלים במקום העבודה את מרבית שעות היום והיא חלק מההגדרה העצמית והסטטוס החברתי שלנו. כאשר מעסיק מפטר עובד, הוא מזעזע את עולמו של העובד ולכן מהלך הפיטורים צריך להתבצע בהגינות רבה. כחלק מעקרונות שוק העבודה הבאים להגן על זכויות העובד, קמה הזכות לשימוע.

קרא עוד »

פיטורי עובדת במהלך הריון

החוק אשר מפרט את זכויות האישה בהריון, לאחר לידה ובטיפולי פוריות הינו חוק עבודת נשים.
חוק עבודת נשים בא לבסס את השוויון בין המינים כאשר ביסודו קיימת התפיסה כי האישה היא המופקדת על הבית, גידול וטיפול בילדים. לכן, נדרשת מערכת חקיקתית אשר תדע להגן על האישה ולהעניק לה זכויות מיוחדות הקשורות בהריון ולידה.
מעביד המפר את החוק, דינו מאסר שישה חודשים או קנס כספי גבוה ואף ניתן לתבעו בבית הדין לעבודה.

קרא עוד »

ייצוג עובדים בהליכי חדלות פרעון של חברה

ייצוג עובדים בהליכי חדלות פירעון של החברה

כאשר החברה נמצאת בקשיים מדובר על מצב של אי וודאות לגבי זכויותיהם של העובדים. הניסיון מלמד כי לחברה יש נושים רבים וכל אחד מהם מנסה לקבל את כספו לפני האחר.

קרא עוד »

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה והרווחה במידה ואושר.

 

 

קרא עוד »

העסקת עובד זר שלא בהתאם לייעודו

העסקת עובדים זרים שלא בהתאם לאשרת העבודה שניתנה להם, הפכה לתופעה נפוצה במדינת ישראל. ברוב המקרים מדובר בעובד זר שהגיע לעבוד בארץ על פי אשרה של עבודה בתחום החקלאות, הסיעוד, הבניין וכד', שמעבידו מסב אותו לעבודה במשק בית.

קרא עוד »

פיטורים שלא כדין

כאשר מעביד מפטר את עובדו שלא כדין, בפני בית הדין לעבודה עומדות שתי אופציות, להצהיר על ביטול הפיטורים או לפסוק פיצויים.
בית הדין יחליט באיזו אופציה לבחור, בית הדין מבצע איזון בין האינטרסים של העובד והמעביד.

קרא עוד »

צו הרחבה פנסיה חובה

פנסית חובה, מה המשמעות ?  על מי הפנסיה חלה ?  אחוזי הפרשה ? ממתי המעביד אמור להפריש לפנסיה ?  מה קורה בעזיבת עבודה ?

קרא עוד »

תביעת פיצויי הלנת שכר

התיישנות הזכות לתביעת פיצויי הלנת שכר
בשל ריבוי מקרי הלנת שכר של עובדים, בעיקר בחברות המעסיקות עובדי קבלן, חוקק החוק הגנת השכר, תשי ח-1958. חוק זה אוסר על הלנת שכר לעובדים וקובע פיצויים בגין הלנת שכר, על מנת להרתיע מעבידים מלהלין את שכר עובדיהם. התביעה לפיצויים היא בין אם השכר שולם באיחור או בין אם לא שולם כלל.

חובה על המעביד, על פי החוק, לשלם את שכרו של העובד עד היום התשיעי לחודש העוקב לעבודתו. אם לא שילם עד היום העשירי יחשב המעביד למלין את שכרו של העובד.
גובה הפיצויים לפי החוק, יהיה באחת משתי הדרכים הבאות, לפי הסכום הגבוה יותר-
אם שולמו פיצויי הפיטורים בין היום ה 16 לבין היום ה-30 שלאחר המועד לתשלום, הדין הוא הפרשי הצמדה עד ליום התשלום.
אם שולמו הפיצויים לאחר היום השלושים, הדין הוא הפרשי התמדה בתוספת 20% על הסכום הכולל של פיצויי הפיטורים והפרשי ההצמדה.

קרא עוד »

פיצויי הלנת שכר

התיישנות הזכות לתביעת פיצויי הלנת שכר

בשל ריבוי מקרי הלנת שכר של עובדים, בעיקר בחברות המעסיקות עובדי קבלן, חוקק החוק הגנת השכר, תשי ח-1958. חוק זה אוסר על הלנת שכר לעובדים וקובע פיצויים בגין הלנת שכר, על מנת להרתיע מעבידים מלהלין את שכר עובדיהם. התביעה לפיצויים היא בין אם השכר שולם באיחור או בין אם לא שולם כלל. חובה על המעביד, על פי החוק, לשלם את שכרו של העובד עד היום התשיעי לחודש העוקב לעבודתו. אם לא שילם עד היום העשירי יחשב המעביד למלין את שכרו של העובד.

קרא עוד »

הטרדה מינית בעבודה

התפטרות ממקום העבודה בשל הטרדה מינית – זכאות לפיצויי פיטורין?
ש' עבדה בחברה פרטית, התפטרה לאחר שהממונה עליה, הציע לה מספר פעמים הצעות עם גוון מיני ברור. האם היא זכאית לפיצויי פיטורים? האם מדובר במה שנקרא בשפה המשפטית "התפטרות בדין מפוטר"?

קרא עוד »
דילוג לתוכן