חיפוש

זכויות עובד שכיר שהינו בעל שליטה

מאמרים נוספים
יצירת קשר
עובד שכיר שהינו בעל שליטה

במאמר זה נציג זכויות עובד שכיר שהינו בעל שליטה ואת חוק הביטוח הלאומי.

זכויות עובד בעל שליטה בפירוק חברה

עסקינן בתובע אשר החזיק 25% ממניות חברה,  התובע לא היה דירקטור ו/או מנהל בחברה, התובע לטענתו שימש כעובד מן המניין בחברה ועל רקע זה קמה תביעתו לתשלום חוב שהחברה חבה לו.
יש לציין כי בעבר התביעה נדחתה מהנימוק שהוא בעל שליטה בחברת מעטים שפורקה לאחר כניסת סעיף 6ב' לחוק הביטוח הלאומי לתוקף.

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ ה-1995
מבוטח שהוא בעל שליטה בחברת מעטים (תיקון מס' 61) תשס ג-2003
6ב. הוראות פרקים ז' וח' לא יחולו על בעל שליטה בחברת מעטים.

פרק ז': ביטוח אבטלה
פרק ח': ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ובפירוק תאגיד

התובע טען כי אין להחיל עליו את התיקון לחוק מאחר ועם כניסת תיקון לחוק לתוקף לא היה בעל שליטה מאחר והחברה נמחקה עוד לפני כניסת התיקון לתוקף.
הביטוח הלאומי טען כי מועד מחיקת החברה אינו רלוונטי מכיוון שמועד זה לא נזכר בחוק כתנאי לזכאות. מכאן שמועד מחיקת החברה מהווה הסדר שלילי.

זכויות עובד בעל שליטה – ברק עובדיה נ' המוסד לביטוח לאומי ל (י-ם) 55945-09-11:
בטענותיו הרחיב המוסד על אודות תכלית הוספת סעיף 6ב לחוק, שהיא, כך לטענתו, יישום אחיד של מבחני הזכאות לגמלאות כמו גם הבהרת אי זכאותם של בעלי שליטה בחברת מעטים לגמלה ולדמי אבטלה, כיוון שפעילותם בחברה דומה לפעילות של עובד עצמאי שאינו זכאי לזכויות אלה. בהתאם יש לקבוע כי אף התובע, שהיה בעל שליטה בחברת מעטים, ולפיכך במעמד קרוב לעצמאי, אינו זכאי לגמלה וזאת מבלי להזדקק לבחינת טענותיו בדבר היותו עובד של החברה.

בית המשפט בבואו להכריע בסוגיה הנ ל קבע כי על פי התובע בשנת 1999 נמחקה החברה ומשכך אישיותה המשפטית פקעה. המשמעות הינה כי החברה אינה קיימת עוד ואינה כשירה לכל פעילות משפטית. לכן, התובע חדל להיות בעל שליטה בה.
לעומת זאת, בהליך קודם בבית המשפט טען התובע כי מדובר בחברה ובאישיות משפטית כשרה לעניין חובות אשר חבה כלפיו החברה.
מעיני בית המשפט לא נעלמה העובדה כי אם החברה אינה קיימת משנת 1999 כיצד יכול התובע להגיש נגדה תביעה בשנת 2001 וכיצד עשה זאת פיסית ?
נפסק כי טענות עובדתיות סותרות אינן אפשריות,  עניין זה מבוסס על דוקטרינת ההשתק השיפוטי.
סוף דבר התביעה נדחתה.

במקרים בהם אתם צריכים עו"ד תאונות עבודה תוכלו לפנות אליי לשיחת ייעוץ.

 

דילוג לתוכן