חיפוש

הגנת הצרכן – זיכוי כספי ללקוח

מאמרים נוספים
יצירת קשר

תיקון מספר 32 לחוק הגנת הצרכן קובע כי בית עסק יחויב לתת לצרכן זיכוי ללא הגבלת זמן.
תיקון זה מגן על הצרכנים ומונע מבעלי עסקים להתחמק ממתן זיכויים בתואנות שווא.
על פי חוק הגנת הצרכן הזיכוי יודפס על נייר בלתי מחיק, וזאת למנוע מבעלי עסקים להתחמק מעצם הזיכוי. כמו כן, הזיכוי יחול גם על מבצעים.
כאשר השייר נמוך הרי מחוייב בעל העסק להחזיר את ההפרש במזומן.

זיכוי ללא הגבלת זמן – עיקרי התיקון:

14ז.  (א) ביטל צרכן הסכם לרכישת טובין או שירותים ולא היה זכאי להחזר כספי לפי הוראות כל דין, והעוסק נתן לו שובר זיכוי בשל הביטול (בסעיף זה – שובר זיכוי), יחולו הוראות אלה:
(1) שובר הזיכוי יודפס או ייכתב באופן שימנע את מחיקת הכתוב בו; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין זה;
(2) הסכום הנקוב בשובר הזיכוי יהיה הסכום ששולם בעת ביצוע העסקה;
(3) שובר הזיכוי יהיה תקף לשנתיים לפחות מיום מסירתו;
(4) מימוש שובר הזיכוי לא יותנה בהצגת החשבונית שניתנה לצרכן בעת ביצוע העסקה;
(5) לא יהיה תוקף לתנאי המגביל את האפשרות לממש את שובר הזיכוי, לרבות לעניין מימושו במכירה מיוחדת; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סייגים להוראה זו.
 (ב) תקופת תוקף שובר הזיכוי וציון האפשרות להשתמש בו בלא תנאים מגבילים, או בסייגים שקבע השר לפי סעיף קטן (א)(5), יופיעו על גבי השובר, באותיות ברורות ובהבלטה מיוחדת, בהתאם להוראות לפי סעיף 4א, לעניין תנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן.
 (ג) מימש צרכן שובר זיכוי ברכישת טובין או שירותים שמחירם נמוך המסכום הנקוב בשובר, וההפרש לא עלה על 5% מהסכום הנקוב בשובר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, יהיה הצרכן זכאי לקבל את העודף במזומן.
 (ד) הוראות סעיף זה יחולו גם על שובר מתנה.
 
   

 

להערכת סיכוי ושווי תביעתך ללא התחייבות נא מלא את הפרטים הבאים ונחזור אליך
יצירת קשר
כל האמור באתר זה אינו מהווה יעוץ משפטי ו/או תחליף לכל יעוץ משפטי מכל סוג שהוא
דילוג לתוכן